pārdošanas noteikumi

Publiskā oferte

Šis dokuments (Produkta pārdošanas nosacījumi), kā arī Produkta apraksts, ko Pārdevējs sniedzis Interneta veikalā http://mtrobot.net, kopā ir Publiskā oferte, t.i. Pārdevēja piedāvājums noslēgt mazumtirdzniecības pirkšanas-pārdošanas līgumu ar fizisku personu, kas ir mājas lapas http://mtrobot.net lietotājs, turpmāk dēvēts par Pircēju.

Termini

Nosacījumi – ar šo dokumentu Pircējam obligāti jāiepazīstas, pasūtot Produktu Interneta veikalā.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura Interneta veikalā vēlas pasūtīt vai iegādāties, vai pasūta, vai iegādājas Produktu vai izmanto Interneta veikalā iegādāto Produktu.

Pārdevējs – juridiska persona Individuālais Uzņēmējs Valērijs Nikolajevičs Biško, nodokļu maksātāja nr. 291396650, kas veic Produkta realizāciju caur Interneta veikalu.

Produkts – programmnodrošinājums un/vai tiesības izmantot intelektuālās darbības rezultātus, kas pieejami iegādei Interneta veikalā atsevišķi vai kopā. Produktu klāstu nosaka Pārdevējs.

Interneta veikals – Pārdevēja tirdzniecības vieta, kas atrodas šajā mājas lapā un kas tehniski nodrošina Pircējam iespēju apskatīt Produkta Aprakstu un pasūtīt to.

Produkta pārdošanas nosacījumi

 1. Pasūtot vai iegādājoties Produktu caur Interneta veikalu, Pircējs piekrīt šiem Nosacījumiem.
 2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā ieviest izmaiņas šajos Nosacījumos, kā arī Produkta Aprakstā, ieskaitot cenu.
 3. Pircēja piekrišana Publiskajai ofertei, kuras daļa ir šie Nosacījumi, notiek Produkta apmaksas brīdī saskaņā ar noformētā pasūtījuma nosacījumiem, kas vienlaikus tiek uzskatīts par Pircēja nodomu iegādāties Produktu. Kopš tā brīža, kad Pircējs piekritis ofertei, līgums par Produkta iegādi, ko apmaksājis Pircējs, skaitās noslēgts.
  Produkts skaitās apmaksāts brīdī, kad attiecīgā naudas līdzekļu summa pilnā apmērā tiek ieskaitīta Pārdevēja, trešo personu, kuras Pārdevējs pilnvarojis saņemt maksājumus, norēķinu kontā vai kasē, vai nododot skaidru naudu Pārdevēja pilnvarotam pārstāvim vai trešajām personām, ko Pārdevējs pilnvarojis saņemt maksājumus.
 4. Lai iegādātos Produktu Interneta veikalā, Pircējs noformē pasūtījumu produkta iegādei. Pasūtījuma noformēšana notiek ar attiecīgā interfeisa palīdzību, kas atrodas Interneta veikala mājas lapā.
  Noformējot pasūtījumu, Pircējs sniedz Pārdevējam sekojošu informāciju:

Fiziskas personas:

 • Pircēja vārds, uzvārds;
 • Tālrunis;
 • Pircēja e-pasts;
 • Pircēja adrese (ja nepieciešams);
 • Maksājuma veids (izvēlēties vienu no variantiem, ko piedāvā Pārdevējs);

Juridiskas personas:

 • Pilns nosaukums;
 • Pārstāvja, kas pilnvarots saņemt Produktu, vārds, uzvārds;
 • Tālrunis;
 • Pircēja e-pasts;
 • Reģ.numurs;
 • Pircēja adrese;
 • Juridiskā adrese.

Pircējs uzņemas pilnu atbildību par nepareizu datu sniegšanu, kas liedz Pārdevējam pilnā mērā izpildīt savas saistības pret Pircēju.

 1. Pircējs apmaksā Produktu pēc cenas, kas norādīta attiecīgā Produkta aprakstā Interneta veikala mājas lapā, izmantojot maksājuma veidu un termiņos, kas saskaņoti pasūtījuma noformēšanas brīdī.
 2. Ar šo vienošanos, Pircēja pasūtīto produktu vai tā daļu, Pārdevējs vai trešā persona, ko Pārdevējs pilnvarojis, piegādā, nododot lejupielādēšanas saiti, uz tiem nosacījumiem un termiņos, ko Pārdevējs norādījis pasūtījuma noformēšanas brīdī.
 3. Ja nav iespējams realizēt produktu, ko Pircējs apmaksājis, Pārdevējs apņemas par to informēt Pircēju, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu, vai piezvanot pa tālruni. Šajā gadījumā, turpmākās pušu savstarpējās attiecības tiek noteiktas individuāli.
 4. Produkts skaitās nodots Pircējam brīdī, kad Pircējs to lejupielādē. Pārdevējam ir tiesības nenodot Pircējam neapmaksātu Produktu.
  Pircējs pieņem produkciju brīdī, kad Pircējam tiek nodota pieeja norādītajam Produktam, vai nosūtīta Pircējam caur e-pastu. Tiesības uz intelektuālā darba rezultātu izmantošanu skaitās nodotas Pircējam brīdī, kad Pircējs veic maksājumu par tām, bet gadījumā, kad tiek pielietoti tehniski autortiesību aizsardzības līdzekļi – brīdī, kad Pircējam tiek piešķirta pieeja līdzekļiem, kas nepieciešami šādu aizsardzības līdzekļu noņemšanai, vai nosūtot šos līdzekļus Pircējam caur e-pastu.
 5. Pircējam ir tiesības atteikties no Produkta iegādes tikai līdz tā nodošanai (līdz lejupielādēšanas sākšanai). Ja Pircējs atsakās no Produkta, Pārdevējam jāatgriež viņam summa, ko Pircējs samaksājis, izņemot Pārdevēja izdevumus, kas saistīti ar naudas atgriešanu, ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no datuma, kad Pircējs iesniedzis sekojošu prasību, kas nosūtīta caur e-pastu vai rakstiski.
 6. Tiesības izmantot Produktu Pircējam tiek nodotas uz sekojošiem nosacījumiem:
  • nodošana notiek balstoties uz vienkāršu licenci;
  • nododamo tiesību cena tiek noteikta Produkta Aprakstā;
  • nododamo tiesību apjomu nosaka Produkta Apraksts, pretējā gadījumā, tiesības tiek nodotas tādā apjomā, kas iekļauj tiesības atskaņot, ko ierobežo instalēšanas, kopēšanas un palaišanas tiesības. Nododamo tiesību apjomu ierobežo galīgās lietotāja licences vienošanās nosacījumi, gadījumā, ja šāda vienošanās pievienota Produkta eksemplāram;
  • tiesību nodošanas termiņu un teritoriju, uz kuru tiek nodotas tiesības, nosaka galīgā lietotāja licences vienošanās.
 7. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam gadījumā, ja Produkts nav izmantots pilnā mērā.
 8. Pārdevējam ir tiesības piešķirt vai citādi nodot savas tiesības un saistības, kas izriet no viņa attiecībām ar Pircēju, trešajām personām, ar nosacījumu, ka tiks ievērotas Pircēja tiesības un intereses.
 9. Pircējs garantē, ka Produkta realizācijas brīdī viņš ir rīcībspējīgs un viņam ir visas pilnvaras iegādāties Produktu.
 10. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu konfidencialitāti. Pārdevējs apņemas neatklāt no Klienta saņemto informāciju, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs sniedz informāciju, kad to pieprasa likumdošana vai sniedz to aģentiem vai trešajām personām, kas darbojas uz līguma pamata ar Pārdevēju, lai izpildītu saistības pret Pircēju. Pārdevējs neuzņemas atbildību par datu izpaušanu, ko Pircējs sniedz Interneta veikala mājas lapā vispārpieejamā formā.