Licences līgums

Licences vienošanās par “mtrobot.net” tirdzniecības robotu izmantošanu

Pirms programmas izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar esošās licences vienošanās nosacījumiem. Jebkura programmas izmantošana no jūsu puses nozīmē piekrišanu šīs licences vienošanās nosacījumiem.

Ja jūs nepiekrītat licences vienošanās nosacījumiem pilnā apmērā, jums nav tiesību izmantot programmu jebkādiem mērķiem.

1. Licence

Esošā Licences vienošanās (“Licence”) ir noslēgta starp Jums, galīgo lietotāju (“Lietotājs”), un Individuālo uzņēmēju Valēriju Nikolajeviču Biško, nodokļu maksātāja nr. 291396650, Baltkrievija, Stoļina, Tereškovas iela 19 (“mtrobot.lv”), kas ir Programmas ekskluzīvo tiesību turētājs (“Tiesību turētājs”). Licence nosaka jebkura kompānijas “mtrobot.lv” tirdzniecības robota izmantošanas un Programmas, kas domāta automātiskajai tirdzniecībai terminālā Metatrader 4, dokumentācijas nosacījumus.

1.1. Kopējot Programmu un uzstādot to savā datorā vai serverī, Lietotājs bez ierunām piekrīt visiem Licences nosacījumiem.

1.2. Programmas izmantošana ir atļauta tikai uz esošās Licences nosacījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Licences nosacījumiem pilnā apmērā, Lietotājam nav tiesību izmantot Programmu jebkādiem mērķiem. Programmas izmantošana ar kāda Licences nosacījuma pārkāpšanu (neievērošanu) ir aizliegta.

1.3. Programmas izmantošana uz esošās Licences nosacījumiem notiek bez atlīdzības. Programmas izmantošana uz nosacījumiem un tādos veidos, ko neparedz esošā Licence, iespējama tikai uz atsevišķas vienošanās ar Tiesību turētāju pamata, uz Tiesību turētāja uzstādītajiem nosacījumiem.

2. Tiesības uz Programmu

Ekskluzīvas tiesības uz Programmu pieder Tiesību turētājam.

3. Lietotāja tiesības

3.1. Programma. Tiesību turētājs nodrošina Lietotājam neekskluzīvas, trešajām personām nenododamas tiesības (parasta licence) izmantot Programmu tiešā funkcionālā nolūkā, ar mērķi veikt tās kopēšanu un uzstādīšanu Lietotāja personīgajā datorā (datoros) vai serverī (serveros). Lietotājam ir tiesības veikt Programmas uzstādīšanu neierobežotā skaitā personīgo datoru, taču uz stingri ierobežota skaita tirdzniecības kontu.

3.2. Ierobežojumi. Izņemot gadījumus, ko tieši paredz esošā Licence vai likumdošana, Lietotājam nav tiesību attiecībā pret Programmu veikt un/vai atļaut veikt sekojošas darbības:

– pārstrādi vai modifikāciju;

– izmaiņas, dekompilēšanu, disasemblēšanu, dešifrēšanu vai citas darbības ar Programmas objekta kodu, ar mērķi izjaukt Programmas aizsardzības sistēmu pret nesankcionētu lietošanu un informācijas iegūšanu par algoritmu, kas izmantoti Programmā, realizāciju, kā arī atvasinātu produktu izveidošanu bez Tiesību turētāja rakstiskas piekrišanas;

– jebkādu paziņojumu par autortiesībām dzēšanu;

– jebkādu Programmas izmantošanu, ko neparedz esošā Licence.

4. Programmas izmantošanas nosacījumi

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot programmu tikai savos kontos.

5. Atbildība un licences garantijas

5.1. Programma tiek piedāvāta uz nosacījumiem “kā ir” (angļu val. “as is”). Tiesību turētājs negarantē nekļūdīgu Programmas darbību, Programmas atbilstību konkrētiem Lietotāja mērķiem, tirgus līmenim, kā arī nesniedz nekādas citas garantijas, kas tieši nav norādītas esošajā Licencē.

5.2. Maksimāli, cik to atļauj esošā likumdošana, Tiesību turētājs neatbild par jebkādām Programmas lietošanas vai nelietošanas tiešām vai netiešām sekām un/vai zaudējumiem, kas nodarīts Lietotājam un/vai trešajām personām Programmas lietošanas vai nelietošanas rezultātā, tajā skaitā iespējamajām kļūdām vai pārrāvumiem Programmas darbībā.

5.3. Neskarot citas tiesības, Tiesību turētājs var pārtraukt esošās Licences darbību, ja Lietotājs neievēro Licences nosacījumus. Tādā gadījumā, Lietotājam ir jāatinstalē un jāiznīcina visas viņam piederošās Programmas kopijas.