Privacy Policy

Esošā Personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk – Konfidencialitātes politika) darbojas attiecībā uz visu informāciju, ko portāla “MTRobot” administrācija var saņemt par Lietotāju kompānijas “MTRobot” mājas lapas, programmu un produktu izmantošanas laikā.

 1. JĒDZIENI

1.1. Esošajā Konfidencialitātes politikā tiek izmantoti sekojoši termini:

1.1.1. “Mājas lapas” administrācija – pilnvaroti darbinieki mājas lapas pārvaldīšanai, kuri darbojas “MTRobot” vārdā”, kuri organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, personas datu, kurus paredzēts apstrādāt, sastāvu, darbības (operācijas), kas veicamas ar personas datiem.

1.1.2. “Personas dati” – jebkāda informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (personas datu subjekts).

1.1.3. “Personas datu apstrāde – jebkuras darbības (operācijas) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veiktas ar personas datiem, izmantojot automatizācijas līdzekļus, vai bez tādiem līdzekļiem, ieskaitot personas datu vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, krāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšana, izmaiņas), iegūšanu, izmantošanu, nodošanu (izplatīšana, iesniegšana, pieeja), depersonalizāciju, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” – Operatoram vai citai personai, kas ieguvusi pieeju personas datiem, obligāti jāievēro prasība nepieļaut personas datu izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita likumīga pamata.

1.1.5. “Mājas lapas “MTRobot” lietotājs (turpmāk – Lietotājs)” – persona, kurai ir pieeja Mājas lapai, izmantojot Internetu, un kura izmanto interneta veikala Mājas lapu.

1.1.6. “Cookies” – neliels datu fragments, ko web-serveris nosūtījis un kas glabājas lietotāja datorā, web-klients vai web-pārlūks katru reizi pārsūta web-serverim HTTP-pieprasījumā, pie mēģinājuma atvērt sekojošu mājas lapu.

1.1.7. “IP-adrese” – ir unikāls kādas ierīces (parasti datora) identifikators (tīkla slāņa protokola IP adrese).

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Mājas lapas “MTRobot” izmantošana nozīmē Lietotāja piekrišanu esošajai Konfidencialitātes politikai un Lietotāja personas datu apstrādei.

2.2.  Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Konfidencialitātes politikas nosacījumiem, Lietotājam jāpārtrauc mājas lapas “MTRobot” izmantošana.

2.3. Esošā konfidencialitātes politika tiek piemērota tikai mājas lapai “MTRobot”. Mājas lapa “MTRobot” nekontrolē un neatbild par trešo personu mājas lapām, kurās Lietotājs var pāriet pēc saitēm, kas pieejamas mājas lapā “MTRobot”.

2.4. Mājas lapas Administrācija nepārbauda personas datu, ko iesniedz mājas lapas “MTRobot” Lietotājs, pareizību.

 1. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS PRIEKŠMETS

 

3.1. Esošā Konfidencialitātes politika nosaka mājas lapas “MTRobot” Administrācijai saistības neizpaust un nodrošināt konfidencialitātes aizsardzību personas datiem, kurus Lietotājs iesniedzis pēc Administrācijas pieprasījuma vai reģistrējoties mājas lapā “MTRobot”, vai noformējot pasūtījumu Preces iegādei.

3.2. Personas datus, kurus atļauts apstrādāt šīs Konfidencialitātes politikas ietvaros, Lietotājs iesniedz, aizpildot reģistrācijas formu mājas lapā “MTRobot” pasūtījuma noformēšanas sadaļā, un tie iekļauj sekojošu informāciju:

3.2.1. Lietotāja vārds, uzvārds;

3.2.2. Lietotāja tālrunis;

3.2.3. E-pasta adrese;

3.3. “MTRobot” aizsargā Datus, kas automātiski tiek nodoti reklāmas bloku apskates procesā vai apmeklējot lapas, kurās uzstādīts sistēmas statistiskais skripts (“pikselis”):

 • IP adrese;
 • informācija par cookies;
 • informācija par pārlūku (vai citu programmu, kas nodrošina pieeju reklāmas attēlošanai);
 • pieejas laiks;
 • lapas adrese, kurā atrodas reklāmas bloks;
 • iepriekšējās lapas adrese.

3.3.1. Cookies atslēgšana var liegt pieeju mājas lapas “MTRobot” daļām, kur nepieciešama autorizācija.

3.3.2. “MTRobot” apkopo savu lietotāju IP adrešu statistiku. Šī informācija tiek izmantota ar mērķi identificēt un atrisināt tehniskas problēmas, lai kontrolētu veikto finanšu maksājumu likumību.

3.4. Jebkura cita personīgā informācija, kas nav atrunāta augstāk (pirkumu vēsture, izmantotie pārlūki un operāciju sistēmas, utt.) ir pakļauta drošai glabāšanai un neizpaušanai, izņemot gadījumus, kas paredzēti šīs Konfidencialitātes politikas punktos 5.2. un 5.3.

 1. LIETOTĀJA PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS MĒRĶI

4.1. Lietotāja personas datus mājas lapas “MTRobot” Administrācija var izmantot šādiem mērķiem:

4.1.1. Lietotāja, kas reģistrēts mājas lapā “MTRobot”, identificēšanai, pasūtījuma noformēšanai un/vai pirkšanas-pārdošanas Līguma noslēgšanai attālināti ar “MTRobot”.

4.1.2. Nodrošināt Lietotājam pieeju mājas lapas “MTRobot” personalizētajiem resursiem.

4.1.3. Nodrošināt atgriezenisko saiti ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieteikumu nosūtīšanu, kas skar mājas lapas “MTRobot” izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde.

4.1.4. Noteikt Lietotāja atrašanās vietu, lai nodrošinātu drošību un novērstu krāpšanu.

4.1.5. Apstiprināt Lietotāja iesniegto datu uzticamību un pareizību.

4.1.6. Izveidot kontu pirkumu veikšanai, ja Lietotājs ir piekritis konta izveidošanai.

4.1.7. Paziņot mājas lapas “MTRobot” Lietotājam par Pasūtījuma stāvokli.

4.1.8. Apstrādāt un saņemt Lietotāja maksājumus, apstiprināt nodokļus, apstrīdēt maksājumus, noteikt tiesības uz kredītu.

4.1.9. Nodrošināt Lietotajam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas kādas problēmas, saistībā ar “MTRobot” lietošanu”.

4.1.10. Nodrošināt Lietotājam ar viņa piekrišanu, produktu atjauninājumus, speciālus piedāvājumus, informāciju par cenām, jaunumu izsūtīšanu un citas ziņas mājas lapas “MTRobot” vārdā vai “MTRobot” partneru vārdā.

4.1.11. Veikt reklāmdarbību ar Lietotāja piekrišanu.

4.1.12. Nodrošināt Lietotājam pieeju “MTRobot” partneru mājas lapām vai servisiem ar mērķi iegūt produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.

 1. PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES VEIDI UN TERMIŅI

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde notiek bez termiņa ierobežošanas, jebkādā likumīgā veidā, tajā skaitā personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas līdzekļus, vai bez tādiem līdzekļiem.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka mājas lapas Administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, tajā skaitā, kurjeru dienestiem, pasta organizācijām, elektronisko sakaru operatoriem, tikai un vienīgi ar mērķi izpildīt Lietotāja pasūtījumu, kas noformēts mājas lapā “MTRobot”, ieskaitot Preces piegādi.

5.3. Lietotāja personas dati var tikt nodoti pilnvarotām valsts institūcijām, ja ir attiecīgs pamatojums, un likumā noteiktajā kārtībā.

5.4. Nozaudējot vai atklājot Lietotāja personas datus, mājas lapas Administrācija informē Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai atklāšanu.

5.5. Mājas lapas Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personīgo informāciju no nelikumīgas vai nejaušas pieejas, iznīcināšanas, izmaiņām, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

5.6. Mājas lapas Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izsauc Lietotāja personas datu zaudēšanu vai atklāšanu.

 1. PUŠU SAISTĪBAS

6.1. Lietotājs apņemas:

6.1.1. Sniegt personīgo informāciju, kas nepieciešama mājas lapas “MTRobot” izmantošanai.

6.1.2. Atjaunot, papildināt sniegto informāciju par personas datiem, gadījumā, ja tā ir mainījusies.

6.2. Mājas lapas Administrācija apņemas:

6.2.1. Izmantot iegūto informāciju tikai mērķiem, kas norādīti esošās Konfidencialitātes politikas 4. punktā.

6.2.2. Nodrošināt konfidenciālās informācijas glabāšanu noslēpumā, neizpaust to bez Lietotāja iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kā arī neveikt Lietotāja iesniegto personas datu pārdošanu, apmaiņu, publicēšanu vai izpaušanu citos veidos, izņemot esošās Konfidencialitātes politikas punktus 5.2 un 5.3.

6.2.3. Veikt drošības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti kārtībā, kādu parasti izmanto šādas informācijas aizsardzībai pastāvošajā uzņēmējdarbības praksē.

6.2.4. Veikt personas datu, kas attiecas uz noteiktu Lietotāju, bloķēšanu kopš Lietotāja vai viņa likumīgā pārstāvja vai personas datu aizsardzības organizācijas pieprasījuma uz pārbaudes laiku, gadījumā, ja atklāti viltus personas dati vai nelikumīgas darbības.

 1. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Mājas lapas administrācija neatbild par Konfidenciālās informācijas zaudēšanu vai izpaušanu, ja šī konfidenciālā informācija:

7.1.1. Kļuvusi publiski pieejama pirms tās zaudēšanas vai izpaušanas.

7.1.2. Tika saņemta no trešajām personām pirms to saņēma Mājas lapas Administrācija.

7.1.3. Tika izpausta ar Lietotāja piekrišanu.

 1. PAPILDU NOSACĪJUMI

8.1. Mājas lapas administrācijai ir tiesības ieviest izmaiņas esošajā Konfidencialitātes politikā bez Lietotāja piekrišanas.

8.2. Jaunā Konfidencialitātes politika stājas spēkā brīdī, kad tā publicēta mājas lapā “MTRobot”, ja jaunajā Konfidencialitātes politikas redakcijā nav noteikts citādi.

8.3. Visi piedāvājumi vai jautājumi attiecībā uz esošo Konfidencialitātes politiku jāpaziņo, izmantojot mājas lapā “MTRobot” norādīto kontaktinformāciju.