Terminai pardavimo

Viešasis pasiūlymas

Šis dokumentas (Produktų pardavimo taisyklės) ir Produktų aprašymas, pardavėjo pateiktas interneto parduotuvėje adresu http://mtrobot.net, kartu yra viešasis pasiūlymas, tai yra pardavėjo pasiūlymas internetinės svetainės http://mtrobot.net naudotojui, (toliau – pirkėjui) sudaryti mažmeninio pirkimo–pardavimo sutartį.

Sąvokos

Taisyklės – šis dokumentas, su kuriuo pirkėjas turi susipažinti interneto parduotuvėje užsakydamas produktus.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, ketinantis interneto parduotuvėje užsakyti ar įsigyti, arba interneto parduotuvėje užsakantis ar įsigyjantis produktus, arba juos naudojantis.

Pardavėjas – tai juridinis asmuo: Valerijaus Nikolajevičiaus Byško individuali įmonė, įmonės kodas 291396650, įmonė užsiima interneto prekyba.

Produktai – programos ir (arba) teisės naudoti intelektinės veiklos rezultatus, pateikti prekybai atskirai arba kartu interneto parduotuvėje. Produktų sąrašą nustato pardavėjas.

Interneto parduotuvė – pardavėjo prekybos vieta šioje interneto svetainėje, kurioje užtikrintos technines galimybes pirkėjui peržiūrėti ir užsakyti produktus.

Produktų pardavimo sąlygos

 1. Interneto parduotuvėje užsakydamas arba įsigydamas produktus, pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis.
 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles bei produktu aprašymus, taip pat ir kainą.
 3. Pirkėjas viešąjį pasiūlymą, kurio dalimi yra ir šios taisyklės, priima apmokėdamas už produktus pagal įforminto užsakymo sąlygas, o tai reiškia, kad pirkėjas išreiškia savo ketinimą įsigyti produktų. Kai tik pirkėjas priima viešąjį pasiūlymą, laikoma, kad sutartis dėl pirkėjo apmokėtų produktų įsigijimo yra sudaryta.
  Taip pat laikoma, kad už produktus yra apmokėta tada, kai į pardavėjo, trečiųjų asmenų, pardavėjo įgaliotų priimti mokėjimus, atsiskaitymo sąskaitą arba kasą gaunama visa atitinkama pinigų suma arba pinigai perduodami grynaisiais pardavėjo įgaliotam asmeniui arba tretiesiems asmenims, pardavėjo įgaliotiems priimti mokėjimus.
 4. Pirkėjas, norėdamas interneto parduotuvėje įsigyti produktų, įformina produktų įsigijimo užsakymą. Užsakymas įforminamas atitinkamos sąsajos, patalpintos interneto parduotuvės puslapiuose, pagalba.
  Pirkėjas, įformindamas užsakymą, pardavėjui pateikia šią informaciją:

fizinis asmuo:

 • savo vardą ir pavardę,
 • kontaktinį telefoną,
 • elektroninio pašto adresą,
 • adresą (jeigu reikia),
 • apmokėjimo būdą (pasirenka iš pardavėjo pateiktų variantų);

juridinis asmuo:

 • savo pavadinimą;
 • atstovo, įgalioto gauti produktus, vardą ir pavardę;
 • kontaktinį telefoną;
 • elektroninio pašto adresą;
 • INN (mokesčių mokėtojo kodą) ir KPP (registracijos priežasties kodą);
 • savo adresą;
 • juridinį adresą.

Pirkėjas atsako už neteisingai pateiktus savo duomenis, dėl kurių pardavėjas negali tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų jam.

 1. Pirkėjas už produktus moka kainą, nurodytą atitinkamo produkto aprašyme interneto parduotuvės puslapiuose, taip pat apmoka tokiu būdu ir terminais, kaip buvo suderinta su pardavėju įforminant užsakymą.
 2. Kai pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl pirkimo, pardavėjas arba jo įgaliotas trečiasis asmuo turi pristatyti pirkėjui užsakytus produktus, pateikdamas jam atsisiuntimo nuorodą tomis sąlygomis ir terminais, kuriuos pardavėjas nurodė įforminant užsakymą.
 3. Jeigu pardavėjas negali pateikti produktų, už kuriuos pirkėjas sumokėjo, pardavėjas įsipareigoja informuoti pirkėją, atsiųsdamas jam pranešimą į jo nurodytą elektroninio pašto adresą arba pranešdamas kontaktiniu telefonu. Šiuo atveju tolimesni šalių veiksmai nustatomi individualia tvarka.
 4. Laikoma, kad produktai yra perduoti pirkėjui, kai pirkėjas juos atsisiunčia. Pardavėjas turi teisę neperduoti pirkėjui produktų, už kuriuos šis nesumokėjo.
  Taip laikoma, kad produktus pirkėjas priėmė, kai jam buvo suteikta nurodytų produktų prieiga arba produktai pirkėjui buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Teisės naudoti intelektualios veiklos rezultatus, kurios turi būti perduotos pirkėjui, laikomos perduotomis, kai pirkėjas už jas apmoka, o kai autoriaus teisės yra apsaugotos techninėmis priemonėmis – tada, kai pirkėjui suteikiama tokių saugos priemonių pašalinimo įrankių prieiga arba tokie įrankiai pirkėjui išsiunčiami elektroniniu paštu.
 5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigytų produktų tik iki jų perdavimo jam (iki atsisiuntimo pradžios). Pirkėjui atsisakius produktų, pardavėjas turi grąžinti pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, išskyrus pardavėjo pinigų grąžinimo išlaidas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirkėjo elektroniniu paštu arba raštu pateikto atitinkamo reikalavimo.
 6. Produktų naudojimo teisės perduodamos pirkėjui šiomis sąlygomis:
 • perduodama paprastos licencijos pagrindu,
 • perduodamų teisių kaina nustatyta produktų aprašyme,
 • perduodamų teisių apimtis nustatyta produktų aprašyme, kitu atveju perduodamos teisės, kurios apima reprodukciją, yra ribojamos įdiegimo, kopijavimo ir paleidimo teisės. Perduodamų teisių apimtis riboja galutinio licencinio vartojimo susitarimo sąlygos tuo atveju, jeigu toks susitarimas numatytas prie produktų,
 • teisių perdavimo terminą ir vietą, į kurią perduodamos teisės, nustato galutinis licencinis vartojimo susitarimas.
 1. Pardavėjas neatsako už nuostolius, susidariusius pirkėjui netinkamai naudojant produktus.
 2. Pardavėjas turi teisę perleisti arba kitais būdais perduoti savo teises ir įsipareigojimus, išplaukiančius iš jo santykių su pirkėju, tretiesiems asmenims su sąlyga, kad bus laikomasi pirkėjo teisių ir interesų.
 3. Pirkėjas garantuoja, kad, įsigydamas produktus, yra visiškai teisiškai veiksnus ir turi visus įgaliojimus juos pirkti.
 4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti pirkėjo asmens duomenų konfidencialumą. Pardavėjas įsipareigoja neviešinti iš kliento gautos informacijos, išskyrus, kai informacija pateikiama pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, o taip pat agentams ir tretiesiems asmenims, veikiantiems pagal susitarimą su pardavėju, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai pirkėjui.
  Pardavėjas neatsako už pirkėjo pateiktų duomenų paviešinimą viešojo interneto parduotuvės forumo puslapiuose.