Licencinis susitarimas

Licencinis susitarimas dėl mtrobot.net prekybos robotų naudojimo

Prieš pradėdami naudotis programa, prašome susipažinti su šio licencinio susitarimo sąlygomis. Bet koks programos panaudojimas reiškia, kad jūs visiškai ir besąlygiškai sutinkate su šio licencinio susitarimo sąlygomis.

Jeigu su kuriomis nors šio licencinio susitarimo sąlygoms jūs nesutinkate, tada neturite teisės jokiais tikslais naudoti programos.

  1. Licencija

Šiuo licenciniu susitarimu (toliau – Licencija) susitariate jūs, galutinis naudotojas, (toliau – Naudotojas) ir Valerijaus Nikolajevičiaus Byško individuali įmonė, įmonės kodas 291396650, adresas V. Tereškovos g. 19, Stolinas, Baltarusija, (toliau – mtrobot.net), turinti išskirtines šios programos teises (toliau – Teisių turėtojas). Licencija nustato sąlygas, kuriomis Naudotojas naudoja bet kurį mtrobot.net prekybos robotą ir atitinkamą dokumentaciją (toliau – Programa), skirtą automatiškai prekiauti MetaTrader 4 terminale.

1.1. Kopijuodamas Programą ir ją įdiegdamas savo kompiuteryje arba serveryje, Naudotojas visiškai ir besąlygiškai sutinka su visomis Licencijos sąlygomis.

1.2. Programą galima naudoti tik pagal šios Licencijos sąlygas. Jeigu Naudotojas sutinka ne su visomis Licencijos sąlygomis, jis neturi teisės jokiais tikslais naudoti Programos. Naudoti Programą, pažeidžiant (nesilaikant) kurią nors Licencijos sąlygą, draudžiama.

1.3. Naudojimasis Programa pagal šios licencijos sąlygas yra nemokamas. Naudoti Programą kitomis sąlygomis ar būdais, nenumatytais šioje Licencijoje, galima tik pagal atskirą susitarimą su Teisių turėtoju jo nustatytomis sąlygomis.

  1. Teisės į Programą

Išskirtinės šios Programos teisės priklauso Teisių turėtojui.

  1. Naudotojo teisės

3.1. Programa. Teisių turėtojas suteikia Naudotojui neišskirtinę neperleidžiamą teisę (paprastoji licencija) naudoti Programą pagal tiesioginę funkcinę paskirtį, šiuo tikslu ją kopijuoti ir įdiegti Naudotojo kompiuteryje (-iuose) arba serveryje (-iuose). Naudotojas turi teisę įdiegti Programą neribotame skaičiuje kompiuterių, tačiau griežtai apribotame prekybos sąskaitų skaičiuje.

3.2. Apribojimai. Išskyrus šios Licencijos arba galiojančiais teisės aktais tiesiogiai numatytus atvejus, Naudotojas neturi teisės atlikti ir (arba) leisti atlikti Programos atžvilgiu šiuos veiksmus:

– pertvarkyti arba modifikuoti,

– keisti, dekompiliuoti, ardyti, atkoduoti ir kitus veiksmus su objektiniu Programos kodu, kuriais siekiama pažeisti Programos apsaugos nuo neteisėto naudojimo ir informacijos apie Programoje naudojamus algoritmus gavimo sistemą, o taip pat kurti išvestines programas be raštiško Teisių turėtojo sutikimo,

– pašalinti bet kuriuos pranešimus dėl autorių teisių,

– kitaip nei tiesiogiai numatyta šioje Licencijoje naudoti Programą.

  1. Programos naudojimo sąlygos

4.1. Naudotojas turi teisę Programą naudoti tik savo sąskaitose.

  1. Licencijos užtikrinama atsakomybė ir garantijos

5.1. Programa pateikiama taip, „kaip yra“ (angl. as is). Teisių turėtojas neteikia jokių garantijų dėl neklaidingo ir nenutrūkstamo Programos darbo, Programos atitikimo konkretiems Naudotojo tikslams, rinkos lygiui, o taip pat neteikia jokių kitų garantijų, tiesiogiai nenurodytų šioje Licencijoje.

5.2. Pačiu aukščiausiu laipsniu, kokiu tik galima pagal galiojančius teisės aktus, Teisių turėtojas neatsako už jokias tiesiogines arba netiesiogines pasekmes, kilusias dėl kokio nors Programos naudojimo arba nenaudojimo, ir (arba) nuostolio, susidariusio Naudotojui ir (arba) trečiosioms šalims dėl kokio nors Programos panaudojimo arba nepanaudojimo, taip pat ir dėl galimų Programos klaidų arba darbo nesėkmių.

5.3. Teisių turėtojas, neribojant bet kurių kitų teisių, turi teisę nutraukti šios Licencijos galiojimą, jeigu Naudotojas nesilaiko Licencijos sąlygų. Tokiu atveju Naudotojas privalo išdiegti ir sunaikinti visas jo turimas Programos kopijas.