Konfidencialumo politikos

Ši Asmens duomenų konfidencialumo politika (toliau – Konfidencialumo politika) taikoma visai Naudotojo informacijai, kurią MTRobot svetainės administracija gali gauti, jam naudojantis MTRobot svetaine, jos programomis ir produktais.

 1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1.1.    Šioje Konfidencialumo politikoje naudojamos šios sąvokos:

1.1.1. Svetainės administracija – MTRobot svetainę įgalioti tvarkyti ir veikiantys jos vardu darbuotojai, kurie organizuoja ir (arba) apdoroja asmens duomenis, o taip pat nustato asmens duomenų apdorojimo tikslus, asmens duomenų, kuriuos reikia apdoroti, sudėtį, su jais atliekamus veiksmus (operacijas).

1.1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su nustatytu arba nustatomu fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu).

1.1.3. Asmens duomenų apdorojimas – bet koks veiksmas (operacija), automatiškai arba kitaip atliekamas su asmens duomenimis, arba tokių veiksmų (operacijų) visuma, šie veiksmai apima asmens duomenų rinkimą, užrašymą, sistematizavimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, keitimą), gavimą, naudojimą, perdavimą (platinimą, pateikimą, prieigą), depersonalizavimą, blokavimą, šalinimą, naikinimą.

1.1.4. Asmens duomenų konfidencialumas – tai privalomas reikalavimas, taikomas operatoriui arba kuriam nors kitam asmeniui, gavusiam prieigą prie asmens duomenų, nesudaryti jokių sąlygų šiuos duomenis platinti be asmens duomenų subjekto sutikimo arba kitokio teisėto pagrindo.

1.1.5. MTRobot svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas) – tai asmuo, turintis šios internetinės svetainės prieigą ir besinaudojantis interneto parduotuvės svetaine.

1.1.6. Slapukai – interneto serverio siunčiamas ir Naudotojo kompiuteryje saugomas nedidelis duomenų fragmentas, kurį interneto klientas arba interneto naršyklė kiekvieną kartą, bandant atversti atitinkamos svetainės puslapį, persiunčia interneto serveriui kaip HTTP užklausą.

1.1.7. IP adresas – unikalus kompiuterinio tinklo mazgo adresas, sudarytas pagal IP protokolą.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Naudotojas, naudodamasis MTRobot svetaine, sutinka su šia Konfidencialumo politika ir Naudotojo asmens duomenų apdorojimo sąlygomis.

2.2.    Jeigu Naudotojas su Konfidencialumo politikos sąlygomis nesutinka, jis turi nustoti naudotis MTRobot svetaine.

2.3.    Ši Konfidencialumo politika taikoma tik MTRobot svetainei. MTRobot svetainė nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų asmenų svetaines, į kurias Naudotojas gali patekti pagal nuorodas, patalpintas MTRobot svetainėje.

2.4.    Svetainės administracija netikrina MTRobot svetainės Naudotojo teikiamų asmens duomenų tikslumo.

 1. KONFIDENCIALUMO POLITIKOS TIKSLAS

3.1.    Ši Konfidencialumo politika nustato MTRobot svetainės administracijos įsipareigojimus dėl asmens duomenų, kuriuos Naudotojas pateikia pagal svetainės administracijos užklausą, registruodamasis MTRobot svetainėje arba pirkdamas prekes ir įformindamas užsakymą.

3.2. Asmens duomenis, skirtus apdoroti pagal šią Konfidencialumo politiką, Naudotojas pateikia MTRobot svetainėje, užsakymo įforminimo skyriuje, užpildydamas registracijos formą. Šie duomenys apima šią informaciją:

3.2.1. Naudotojo pavardė, vardas, tėvo vardas;

3.2.2. Naudotojo kontaktinis telefonas;

3.2.3. Elektroninio pašto adresas.

3.3. MTRobot saugo duomenis, kurie perduodami automatiškai Naudotojui paspaudus reklamos blokus bei lankant elektroninius puslapius, kuriuose įdiegtas sistemos statistikos skriptas (pikselis):

 • IP adresas;
 • slapukų informacija;
 • naršyklės (arba kitos programos, kuri pateikia reklamas) informacija;
 • prieigos laikas;
 • puslapio, kuriame yra reklaminis blokas, adresas;
 • referalas (ankstesniojo puslapio adresas);

3.3.1. Išjungus slapukus, gali būti neįmanoma prisijungti prie kai kurių MTRobot dalių, kurioms reikia patvirtinimo.

3.3.2. MTRobot renka savo lankytojų IP adresų statistiką. Ši informacija naudojama tam, kad būtų galima nustatyti ir išspręsti technines problemas, kad būtų galima kontroliuoti atliekamų finansinių mokėjimų teisėtumą.

3.4. Bet kuri kita asmens informacija, neaptarta ankstesniuose punktuose (pirkimų istorija, naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir t. t.) yra patikimai saugoma ir neplatinama, išskyrus atvejus, numatytus šios Konfidencialumo politikos 5.2 ir 5.3 punktuose.

 1. NAUDOTOJO ASMENS INFORMACIJOS RINKIMO TIKSLAI

4.1. MTRobot svetainės administracija Naudotojo asmens duomenis gali panaudoti šiais tikslais:

4.1.1. identifikuoti naudotoją, užregistruotą MTRobot svetainėje, kad įformintų jo užsakymą ir (arba) prekių pirkimo–pardavimo sutarties su MTRobot sudarymą nuotoliniu būdu;

4.1.2. suteikti Naudotojui prieigą prie personalizuotų MTRobot svetainės resursų;

4.1.3. nustatyti atgalinį ryšį su Naudotoju, tai yra siųsti jam pranešimus, užklausas, susijusias su MTRobot svetainės naudojimu, paslaugų teikimu, Naudotojo užklausų ir paraiškų apdorojimu;

4.1.4. nustatyti Naudotojo vietą, kad būtų užtikrinta sauga ir išvengta sukčiavimo;

4.1.5. patvirtinti Naudotojo pateiktų asmens duomenų tikslumą ir išsamumą;

4.1.6. sukurti pirkimų paskyrą, jeigu Naudotojas sutiko, kad ji būtų sukurta;

4.1.7. informuoti MTRobot svetainės Naudotoją apie jo užsakymo būseną;

4.1.8. apdoroti ir gauti mokėjimą, patvirtinti mokesčius arba mokesčių lengvatas, užginčyti mokėjimą, nustatyti Naudotojo teisę į kreditą;

4.1.9. suteikti Naudotojui efektyvų klientų ir techninį palaikymą, kilus problemoms dėl MTRobot naudojimo;

4.1.10. Naudotojui sutikus, informuoti jį apie produktų atnaujinimus, specialius pasiūlymus, kainas, naujienas ir teikti kitą MTRobot svetainės arba MTRobot partnerių informaciją;

4.1.11. Naudotojui sutikus, vykdyti reklaminę veiklą;

4.1.12. suteikti Naudotojui MTRobot partnerių svetainių arba paslaugų prieigą tam, kad jis galėtų gauti produktus, atnaujinimus ir paslaugas.

 1. ASMENS INFORMACIJOS APDOROJIMO BŪDAI IR TERMINAI

5.1. Naudotojo asmens duomenys apdorojami bet kuriuo teisėtu būdu, taip pat ir automatiškai arba kitaip informacinėse asmens duomenų sistemose, neribojant apdorojimo terminų.

5.2. Naudotojas sutinka su tuo, kad svetainės administracija turi teisę asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims, konkrečiai kurjerių tarnyboms, pašto įstaigoms, telekomunikacijų operatoriams, išimtinai tik tam, kad būtų atliktas ir pristatytas naudotojo užsakymas, įformintas MTRobot svetainėje.

5.3. Naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti atitinkamoms valstybės institucijoms tik teisės aktų numatytu pagrindu ir tvarka.

5.4. Praradusi arba paviešinusi asmens duomenis, svetainės administracija informuoja Naudotoją apie jo asmens duomenų praradimą arba paviešinimą.

5.5. Svetainės administracija taiko reikiamas organizacines ir technines priemones, kad apsaugotų Naudotojo asmens informaciją nuo neteisėtos arba atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, o taip pat kitokių neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

5.6. Svetainės administracija kartu su Naudotoju imasi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta nuostolių arba kitų neigiamų pasekmių, kilusių dėl Naudotojo asmens duomenų praradimo arba paviešinimo.

 1. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Naudotojas įsipareigoja:

6.1.1. Teikti asmens duomenų informaciją, reikalingą naudojantis MTRobot svetaine.

6.1.2. Atnaujinti ir papildyti pateiktą asmens duomenų informaciją tuo atveju, kai ši informacija pasikeičia.

6.2. Svetainės administracija įsipareigoja:

6.2.1. Gautą informaciją naudoti išskirtinai tik tikslais, nurodytais šios Konfidencialumo politikos 4 punkte.

6.2.2. Saugoti konfidencialią informaciją ir neplatinti jos be raštiško Naudotojo leidimo, o taip pat neparduoti, nekeisti, neskelbti, ir kitais įmanomais būdais neviešinti Naudotojo perduotų asmens duomenų, išskyrus šios Konfidencialumo politikos 5.2 ir 5.3 punktus.

6.2.3. Imtis atsargumo priemonių, kad būtų apsaugotas Naudotojo asmens duomenų konfidencialumas pagal tvarką, kuri paprastai taikoma tokio pobūdžio informacijai apsaugoti šioje verslo srityje.

6.2.4. Blokuoti atitinkamo Naudotojo asmens duomenis iš karto, kai tik Naudotojas arba jo teisėtas atstovas dėl to kreipiasi arba pateikia užklausą, arba kol įgaliotos institucijos, ginančios subjektų teises, atlieka patikrą, nustačius, kad asmens duomenys netikslūs arba buvo atlikti neteisėti veiksmai.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Svetainės administracija neatsako konfidencialios informacijos praradimo arba paviešinimo atvejais, kai ta konfidenciali informacija:

7.1.1. tapo viešai prieinama iki jos praradimo arba paviešinimo,

7.1.2. buvo anksčiau trečiosios šalies perduota svetainės administracijai,

7.1.3. buvo paskelbta Naudotojui sutikus.

 1. PAPILDOMOS SĄLYGOS

8.1. Svetainės administracija turi teisę be Naudotojo sutikimo keisti šią Konfidencialumo politiką.

8.2. Nauja konfidencialumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo MTRobot svetainėje momento, jeigu kitaip nenumatyta naujoje konfidencialumo politikos redakcijoje.

8.3. Visus pasiūlymus arba klausimus dėl šios Konfidencialumo politikos reikia teikti MTRobot svetainėje nurodytais kontaktais.