კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს მთელ ინფორმაციაზე მყიდველის შესახებ, რომელიც «MTRobot»-ის ადმინისტრაციას შეუძლია მიიღოს საიტის, პროგრამის და კომპანია «MTRobot»-ის პროდუქციის გამოყენების დროს.

 1. ტერმინების განსაზღვრა

1.1.  კონფიდენციალურობის მიმდინარე პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:

1.1.1. „საიტის ადმინისტრაცია“- რწმუნებული თანამშრომლები, რომლებიც მართავენ საიტს და მოქმედებენ «MTRobot»-ის სახელით, აგრეთვე მუშაობენ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე და ყველა ოპერაციებზე, რომლებიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემებთან.

1.1.2. „პერსონალური მონაცემები“ – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება გარკვეულ ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების სუბიექტს).

1.1.3. „პერსონალური მონაცემების დამუშავება“ – ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან ქმედებების (ოპერაციების) გაერთიანება, რომლებიც ხორციელდება ავტომატიზაციის სახსრების გამოყენებით ან ასეთი სახსრების გამოყენების გარეშე, შეგროვების, ჩაწერის, სისტემატიზაციის, შეგროვების, შენახვის, დაზუსტების (განახლების, შეცვლის), გამოყენების, გადაცემის (წარდგენა, წვდომა), ბლოკირების, წაშლის, პერსონალური მონაცემების გადანდგურების ჩათვლით.

1.1.4.”პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა“- ოპერატორის ან სხვა პირის მიერ ქმედება, რომელმაც მიიღო პერსონალური მონაცემები, მოვალეობა არ გაავრცელოს პერსონალური მონაცემები სუბიექტის თანხმობის ან სხვა კანონიერი საფუძველის გარეშე.

1.1.5. „საიტის «MTRobot» -ის მომხმარებელი“ (შემდეგში – მომხმარებელი) – პირი, რომელსაც ინტერნეტის მეშვეობით საიტთან  წვდომა აქვს და რომელიც იყენებს ინტერნეტ-მაღაზიის საიტს.

1.1.6. „Cookies”- მონაცემების ფრაგმენტი, რომელიც

 1. საერთო მდგომარეობა

2.1. მომხმარებლის მიერ საიტის «MTRobot»-ის გამოყენება ნიშნავს მის თანხმობას მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებთან.

2.2. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს «MTRobot»-ის საიტის მოხმარება.

2.3. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ საიტს «MTRobot». საიტი «MTRobot» არ აკონტროლებს არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების საიტებისთვის, სადაც მომხმარებელს შეუძლია გადასვლა ბმულებიდან, რომლებიც განთავსებულია «MTRobot»-ის საიტზე.

2.4. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს, რომლებიც მიწოდებულია საიტის «MTRobot»-ის მომხმარებლის მიერ.

 1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს საიტის «MTRobot»-ის ადმინისტრაციის იმ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის უზრუნველყოფის ვალდებულებებს, რომლებიც მიწოდებულია საიტის «MTRobot»-ის ადმინისტრაციის მოთხოვნის მიხედვით რეგისტრაციის ან შეკვეთის გაფორმების დროს.

3.2. პერსონალური მონაცემები, რომლებიც დაშვებულია დასამუშავებლად მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ჩარჩოებში, წარმოდგენილია მომხმარებლის მიერ «MTRobot»-ზე სარეგისტრაციო ფორმის შევსების დროს, შეკვეთის გაფორმების განყოფილებაში და შედგება შემდეგი ინფორმაციისგან:

3.2.1. მომხმარებლის სახელი, გვარი, მამის სახელი

3.2.2. მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონი

3.2.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (e-mail)

3.3. «MTRobot» იცავს მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა სარეკლამო ბლოკების ნახვის პროცესში ან გვერდის სტუმრობის დროს, სადაც დაყენებულია სისტემის სტატისტიკური სკრიპტი („პიკსელი“):

 • IP მისამართი;
 • ინფორმაცია cookies-დან;
 • ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამის შესახებ, რომელიც ახორციელებს რეკლამის ჩვენების წვდომას);
 • წვდომის დრო;
 • გვერდის მისამართი, სადაც მდებარეობს სარეკლამო ბლოკი;
 • რეფერალი (წინა გვერდის მისამართი).

3.3.1. cookies გათიშვამ შეიძლება გამოიწვიოს სირთულე  «MTRobot»-ის გარკვეული ნაწილების წვდომასთან, რომლებიც ითხოვენ ავტორიზაციას.

3.3.2. «MTRobot» ახორციელებს თავისი ვიზიტორების IP-მონაცემების შეგროვებას. მოცემული ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების გამოსავლენად და მათ გადასაწყვეტად, ფინანსური გადახდების კანონიერების კონტროლისთვის.

3.4. სხვა ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია (შესყიდვების ისტორია, გამოყენებული ბრაუზერები, ოპერაციული სისტემები და სხვა) საიმედოდ შენახულია და დაცულია გავრცელებისგან, გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც განხილულია პუნქტებში 5.2 და 5.3.

 მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების მიზანი

4.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები «MTRobot»-ის ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი მიზნებისთვის:

4.1.1.მომხმარებლის იდენტიფიცირება, რომელიც დარეგისტრირებულია «MTRobot»-ის საიტზე, შეკვეთის გასაფორმებლად ან პროდუქციის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების დადებისთვის დისტანიური გზით «MTRobot»-ის მეშვეობით.

4.1.2. მომხმარებლისთვის წვდომის გახნისთვის საიტის «MTRobot»-ის პერსონალიზირებულ რესურსებთან.

4.1.3. მოხმარებელთან უკუკავშირის დამყარებისთვის, შეტყობინებების და გაფრთხილებების ჩასართავად, რომლებიც ეხება «MTRobot»-ის გამოყენებას, მომსახურების გაწევისთვის, მომხმარებლის მოთხოვნების და განაცხადების დამუშავებისთვის.

4.1.4. მომხმარებლის ადგილსამყოფელის დადგენისთვის, უსაფრთხოების მიზნით და თაღლითობისგან თავის დასაცავად.

4.1.5. პერსონალური მონაცემების სიზუსტის და საიმედოობის დადასტურებლად.

4.1.6. პერსონალური კაბინეტის გახსნისთვის გარიგებების შესასრულებლად მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე.

4.1.7. «MTRobot»-ის მომხმარებლის შეტყობინება შეკვეთის მდგომარეობის შესახებ.

4.1.8. გადახდების მიღების და დამუშავებისთვის, გადასახადის დადასტურებლად, უფლების განსაზღვრისთვის მომხმარებლის საკრედიტო ხაზის მიღებისათან დაკავშირებით.

4.1.9. მომხმარებლისთვის ეფექტური საკლიენტო და ტექნიკური მხარდაჭერისთვის პრობლემების შექმნის შემთხვევაში «MTRobot»-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

4.1.10. მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე მისთვის ინფორმაციის მიწოდებისთვის პროფუქციის განახლების შესახებ, სპეციალური შეთავაზებისთვის, ფასების და სხვა ინფორმაციის შესახებ «MTRobot»-ის სახელით და საიტის «MTRobot»-ის პარტნიორების სახელით.

4.1.11. მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე სარეკლამო მოღვაწეობის განხორციელებისთვის.

4.1.12. მომხმარებლისთვის წვდომის გასახსნელად «MTRobot»-ის პარტნიორების საიტებთან და მათ სერვისებთან.

 1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მეთოდები და ვადები

5.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ვადების შეზღუდვების გარეშე, ნებისმიერი კანონიერი მეთოდებით, მათ შორის ავტომატიზაციის გამოყენებით და მის გარეშეც.

5.2. მომხმარებელი ეთანხმება იმას, რომ საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს: საკურიერო სამსახურს, საფოსტო კავშირის ორგანიზაციებს, ელექტროკავშირის ოპერატორებს მხოლოდ მომხმარებლის შეკვეთის შესრულების მიზნით, პროდუქციის მიწოდების ჩათვლით.

5.3. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს სახელმწიფო რწმუნებულ ორგანოებს მხოლოდ კანონმებლობის საფუძველზე.

5.4. პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გაზიარების შემთხვევაში საიტის ადმინისტრაცია ამის შესახებ ატყობინებს მომხმარებელს.

5.5. საიტის ადმინისტრაცია ღებულობს ყველა საჭირო საორგანიზაციო და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დასაცავად, რათა არ მოხდეს წესების დარღვევის ფარგლებში მათი განადგურება, შეცვლა, ბლოკირება, კოპირება, გავრცელება და აგრეთვე მესამე პირების მიერ გამოყენება.

5.6. საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებელთან ერთად ღებულობს ყველა საჭირო ზომებს უარყოფითი შედეგების და დანაკარგების შედეგების გადაწყვეტისთვის, რომლებიც გამოწვეული იყო მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გავრცელების/დაკარგვის შედეგად.

 1. მხარეების ვალდებულებები

6.1. მომხმარებელი ვალდებულია:

6.1.1. წარადგინოს პერსონალური მონაცემები, რომლებიც საჭიროა საიტის «MTRobot»-ის გამოყენებისთვის.

6.1.2. გაანახლოს, დაამატოს ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ მოცემული ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში.

6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:

6.2.1. გამოიყენის მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ მიზნებისთვის, რომლებიც არის განხილული პუნქტში 4.

6.2.2. უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის შენახვა საიდუმლოდ, არ გააზიაროს მომხმარებლის წერილობითი ნების დართვის გარეშე. აგრეთვე არ განახორციელოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გაყიდვა, გაცვლა, გაზიარება ნებისმიერი გზებით, გარდა იმ შემთხვევისა რომლებიც განხილულია პუნქტებში 5.2 და 5.3.

6.2.3. მიიღოს უსაფრთხოების ზომები მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვისთვის წესების მიხედვით, რომლებიც გამოიყენება მსგავსი სახეობის ინფორმაციის დაცვისთვის.

6.2.4. მოახდინოს პერსონალური მონაცემების ბლოკირება, მომხმარებლის განაცხადის და მოთხოვნის მომენტიდან ან მისი კანონიერი წარმომადგენელის მოთხოვნის საფუძველზე.

 1. მხარეების პასუხისმგებლობა

7.1. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გაზიარების შემთხვევაში თუ მოცემული კონფიდენციალური ინფორმაცია:

7.1.1. გახდა საჯარო ინფორმაცია მის დაკარგვამდე ან გასაჯაროებამდე.

7.1.2. მიღებული იქნა მესამე პირისგან საიტის ადმინისტაციის მიერ მიღებამდე.

7.1.3. იქნა გასაჯაროებული მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე.

 1. დამატებითი პირობები.

8.1. საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

8.2. კონფიდენციალურობის ახალი პოლიტიკა ძალაში შედის მისი საიტზე «MTRobot»-ზე განთავსების შემდეგ.

8.3. ყველა წინადადებები და შეკითხევები მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა მოგვაწოდოთ საიტის «MTRobot» საკონტაქტი ინფორმაციაზე.