prodej pravidla

Veřejná nabídka

Tento dokument (pravidla prodeje Produktů), jakož i popis Produktů uvedený Prodávajícím
v e-shopu na http://mtrobot.net tvoří společně veřejnou nabídku, tj. návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy na maloobchodní prodej s fyzickou osobou, která je Uživatelem webových stránek http://mtrobot.net, dále jen Kupující.
Pojmy

Pravidla – tento dokument, s nímž musí být Kupující povinně obeznámen při objednávání Produktu v E-shopu.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat nebo nakoupit v E-shopu Produkt nebo která objednává či nakupuje v E-shopu Produkt nebo používá Produkty zakoupené v E-shopu.

Prodávající – právnická osoba OSVČ Byško Valerij Nikolajevič, DIČ 291396650, uskutečňující prodej Produktu prostřednictvím E-shopu.

Produkt – software a/nebo právo na používání výsledků duševní činnosti nabízené k prodeji
v E-shopu jednotlivě nebo společně. Seznam Produktů určuje Prodávající.

E-shop – obchodní platforma Prodávajícího umístěná na těchto webových stránkách a obsahující technické možnosti pro prohlížení Popisu a objednávání Produktů Kupujícím.

Podmínky prodeje Produktů

 • Při objednávce nebo nákupu Produktů prostřednictvím E-shopu Kupující souhlasí s těmito Pravidly.
 • Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit tato Pravidla a Popis Produktů, včetně jejich ceny.
 • Kupující přijímá veřejnou nabídku, jejíž součást tvoří tato Pravidla, úhradou ceny Produktu v souladu s podmínkami objednávky, což je zároveň považováno za projev vůle Kupujícího k nákupu Produktu. Okamžikem přijetí nabídky Kupujícím se kupní smlouva na Produkt uhrazená Kupujícím považuje za uzavřenou.

Okamžikem úhrady ceny Produktu se rozumí přijetí příslušné částky finančních prostředků v plné výši na účet nebo do pokladny Prodávajícího, třetích osob pověřených Prodávajícím k přijetí plateb nebo okamžik předání finančních prostředků v hotovosti pověřenému zástupci Prodávajícího nebo třetích osob pověřených k přijetí plateb.

 • K nákupu Produktu v E-shopu učiní Kupující objednávku na nákup Produktu. K objednávání Produktu slouží příslušné rozhraní umístěné na stránkách E-shopu.

Při objednávání Produktu poskytne Kupující Prodávajícímu tyto údaje:
fyzické osoby:

 • jméno a příjmení Kupujícího;
 • kontaktní telefon;
 • e-mailová adresa Kupujícího;
 • adresa Kupujícího (v případě potřeby);
 • způsob platby (výběr jedné z možností nabízených Prodávajícím);

právnické osoby:

 • obchodní firma;
 • jméno a příjmení zástupce pověřeného k převzetí Produktu;
 • kontaktní telefon;
 • e-mailová adresa Kupujícího;
 • DIČ;
 • doručovací adresa Kupujícího;
 • sídlo Kupujícího.

Kupující plně odpovídá za poskytnutí nepravdivých údajů, což má za následek nemožnost řádného splnění svých povinností Prodávajícím vůči Kupujícímu.

 • Kupující hradí cenu Produktu stanovenou Popisem příslušné Produktu na webových stránkách E-shopu, a to způsobem a ve lhůtě dohodnutých Kupujícím při objednání Produktu.
 • V případě této dohody Produkt nebo jeho část objednanou Kupujícím dodá Prodávající nebo třetí osoba pověřená Prodávajícím poskytnutím odkazu ke stažení, a to za podmínek a ve lhůtě stanovených Kupujícím při objednání Produktu.
 • V případě, že nebude možné Produkt uhrazený Kupujícím dodat, je Prodávající povinen informovat Kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím nebo telefonickým oznámením. V tomto případě budou další vztahy mezi smluvními stranami stanoveny individuálně.
 • Produkt se považuje za předaný Kupujícímu okamžikem jeho stažení Kupujícím. Prodávající je oprávněn nepředávat Kupujícímu neuhrazený Produkt.

Produkt se považuje za převzatý Kupujícím okamžikem doručení přístupu k uvedenému Produktu Kupujícímu nebo zasláním Produktu Kupujícímu e-mailem. Práva k používání výsledků duševní činnosti, která mají být Kupujícímu předána, se považují za předaná Kupujícímu jejich úhradou Kupujícím a v případě uplatnění technických prostředků na ochranu autorských práv okamžikem doručení Kupujícímu přístupu k odstranění těchto ochranných prostředků nebo zaslání těchto prostředků Kupujícímu e-mailem.

 • Kupující je oprávněn stornovat objednávku Produktu pouze před jejím předáním (před stažením). V případě storna objednávky Kupujícím je mu Prodávající povinen vrátit částku uhrazenou Kupujícím, s výjimkou nákladů Prodávajícího spojených s vrácením finančních prostředků, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení příslušného požadavku Kupujícího zaslaného e-mailem nebo písemně.
 • Práva k používání Produktu budou Kupujícímu předána za těchto podmínek:
 • práva jsou předávána na základě jednoduché (nevýlučné) licence;
 • hodnotu předávaných práv určuje Popis Produktu;
 • rozsah předávaných práv určuje Popis Produktu, v opačném případě jsou práva předávána v rozsahu zahrnujícím právo na reprodukci omezenou právem k instalaci, kopírování a spouštění. Rozsah předávaných práv je omezen podmínkami konečné uživatelské licenční smlouvy v případě, že tato smlouva tvoří přílohu ke kopii Produktu;
 • lhůtu pro předání práv a území, na které jsou práva předávána, určuje konečná uživatelská licenční smlouva.
 • Prodávající není odpovědný za škody způsobené Kupujícímu v důsledku nesprávného používání Produktu.
 • Prodávající má právo postoupit nebo jinak převést svá práva a povinnosti vyplývající z jeho vztahu s Kupujícím na třetí osoby za podmínky zachování práv a zájmů Kupujícího.
 • Kupující zaručuje, že v okamžiku prodeje Produktu je plně způsobilý k právním úkonům a disponuje oprávněními nezbytnými k nákupu Produktu.
 • Prodávající se zavazuje k ochraně důvěrnosti osobních údajů Kupujícího. Prodávající se zavazuje nevyzrazovat informace získané od Kupujícího, s výjimkou vyzrazení Prodávajícím informací podle požadavků platných právních předpisů nebo agentům a třetím osobám jednajícím na základě dohody uzavřené s Prodávajícím, a to za účelem splnění závazků vůči Kupujícímu.

Prodávající není odpovědný za vyzrazení informací poskytnutých Kupujícím na webových stránkách E-shopu ve veřejně přístupné formě.