Licenční smlouva

Licenční smlouva na používání obchodních robotů „mtrobot.net“

Před používáním programu si, prosím, přečtěte ujednání této licenční smlouvy. Jakýmkoliv použitím programu vyjadřujete svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s podmínkami této licenční smlouvy.

Nesouhlasíte-li s podmínkami licenční smlouvy v plném rozsahu, nemáte oprávnění program pro jakýkoliv účel používat.

  1. Licence

Tato licenční smlouva (dále jen Licence) se uzavírá mezi Vámi jako konečným uživatelem (dále jen „Uživatel“) a OSVČ Byško Valerij Nikolajevič, DIČ 291396650, Běloruská republika, Stolin, Těreškovové 19 (dále jen mtrobot.net), který je držitelem výlučných práv k Programu (dále jen Držitel práv). Licence stanovuje podmínky používání Uživatelem jakéhokoliv obchodního robota společnosti mtrobot.net a dokumentace k ní (dále jen Program) určených k automatickému obchodování v terminálu metatrader 4.

1.1. Zkopírováním programu a jeho instalací na svém osobním počítači nebo serveru Uživatel vyjadřuje svůj úplný a bezpodmínečný souhlas se všemi podmínkami Licence.

1.2. Používání Programu je povoleno pouze v souladu s podmínkami této Licence. Nesouhlasí-li Uživatel s podmínkami této Licence v plném rozsahu, není oprávněn používat Program pro jakýkoliv účel. Používání Programu s porušením (nesplněním) kterékoli z podmínek této Licence je zakázáno.

1.3. Program je na základě této Licence poskytován k používání zdarma. Používání Programu za podmínek a způsobem, které nejsou upraveny touto Licencí, je možné pouze na základě samostatné smlouvy s Držitelem práv za podmínek stanovených Držitelem práv.

  1. Práva k Programu

Výlučné právo k Programu náleží Držiteli práv.

  1. Práva Uživatele

3.1. Program. Držitel práv poskytuje Uživateli nevýlučné nepřenosné právo (jednoduchá licence) používat Program v souladu s jeho přímým funkčním určením a k tomuto účelu zajistit jeho kopii a instalaci na osobním(-ích) počítači(-ích) nebo na serveru(-ech) Uživatele. Uživatel je oprávněn nainstalovat Program na neomezený počet osobních počítačů, ale na přísně omezený počet účtů.

3.2. Omezení. S výjimkou případů výslovně stanovených touto Licencí nebo platnými právními předpisy není Uživatel oprávněn provádět a/nebo umožňovat provedení těchto úkonů v Programu:

– úprav nebo modifikací;

– změn, disassemblování, dešifrování a dalších úkonů s objektovým kódem Programu zaměřených na narušení systému ochrany Programu proti neoprávněnému používání a získávání informací o realizaci algoritmů používaných v Programu, jakož i vytváření odvozených programů bez písemného souhlasu Držitele práv;

– odstraňování jakýchkoliv oznámení o autorských právech;

– jiné používání Programu, které není touto Licencí výslovně stanoveno.

  1. Podmínky používání Programu

4.1. Uživatel je oprávněn používat Program pouze na svých účtech.

  1. Odpovědnost a záruka na licenci

5.1. Program je poskytován za podmínek „jak je“ (as is). Držitel práv neposkytuje žádné záruky týkající se bezchybného a nepřetržitého fungování Programu, shody Programu s konkrétními cíli Uživatele, tržní úrovně, jakož i žádné jiné záruky, které nejsou výslovně uvedeny v této Licenci.

5.2. Držitel práv neodpovídá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy za jakékoliv přímé nebo nepřímé důsledky jakéhokoliv používání nebo nepoužívání Programu a/nebo škody způsobené Uživateli a/nebo třetím stranám následkem jakéhokoliv používání nebo nepoužívání Programu, včetně těch, k nimž došlo v důsledku případných chyb či výpadků ve fungování Programu.

5.3. Držitel práv je oprávněn zrušit účinnost této Licence, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva, nebude-li Uživatel dodržovat podmínky této Licence. V tomto případě je Uživatel povinen odinstalovat a zničit veškeré kopie Programu.