Ochrana osobních údajů

Tato Politika ochrany osobních údajů (dále jen Politika ochrany osobních údajů) se vztahuje na všechny informace, které správa portálu MTRobot může získat o Uživateli při používání těchto webových stránek, programů a produktů společnosti MTRobot.

 1. DEFINICE POJMŮ

1.1.    V této Politice ochrany osobních údajů jsou použity tyto pojmy:

1.1.1. Správa webových stránek – zaměstnanci pověření správou webových stránek jednající jménem MTRobot, kteří zajišťují a (nebo) vykonávají zpracování osobních údajů a určují cíle zpracovávání osobních údajů, složení osobních údajů podléhajících zpracování, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2. Osobní údaje – veškeré informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

1.1.3. Zpracování osobních údajů – veškeré úkony (operace) nebo soubor úkonů (operací) vykonávaných s použitím prostředků automatizace nebo bez použití těchto prostředků vůči osobním údajům, včetně sběru, zaznamenávání, systemizace, shromažďování, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změna), pořizování výpisů, používání, přenosu (šíření, poskytování, zpřístupňování), odosobňování, blokování, vymazávání, zničení osobních údajů.

1.1.4. Ochrana osobních údajů – závazný požadavek na Provozovatele nebo jinou osobu, jíž byly zpřístupněny osobní údaje, aby nedošlo k jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo bez jiného zákonného opodstatnění.

1.1.5. Uživatel webových stránek  MTRobot (dále jen Uživatel) – osoba, která má přístup k webovým stránkám a využívá služeb webových stránek e-shopu.

1.1.6. Cookies – malá část údajů zaslaná webovým serverem a uložená v počítači Uživatele, kterou webový klient nebo webový prohlížeč pokaždé odesílá na webový server v HTTP požadavku při pokusu otevřít stránku příslušného webu.

1.1.7. IP adresa – jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti, která používá internetový protokol IP.

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.    Uživatelem oužíváním webových stránek MTRobot vyjadřuje svůj souhlas s touto Politikou ochrany osobních údajů a podmínkami zpracovávání osobních údajů Uživatele.

2.2.    V případě nesouhlasu s podmínkami Politiky ochrany osobních údajů je Uživatel povinen přestat používat webové stránky MTRobot.

2.3.    Tato Politika ochrany osobních údajů se vztahuje pouze k webovým stránkám MTRobot. Webové stránky MTRobot nekontrolují a neodpovídají za webové stránky třetích osob, na které Uživatel může přejít z odkazů umístěných na webových stránkách MTRobot.

2.4.    Správa webových stránek neověřuje pravost osobních údajů poskytovaných Uživatelem webových stránek MTRobot.

 • PŘEDMĚT POLITIKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Tato Politika ochrany osobních údajů stanovuje povinnosti Správy webových stránek MTRobot nešířit a zajistit režim zabezpečení důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytuje na vyžádání Správy webových stránek při registraci na webových stránkách MTRobot nebo při objednávání Zboží.

3.2. Osobní údaje, které je dovoleno zpracovávat v rámci této Politiky ochrany osobních údajů, Uživatel poskytuje vyplněním registračního formuláře na webových stránkách MTRobot v sekci objednávek a zahrnují tyto informace:

3.2.1. jméno a příjmení Uživatele;

3.2.2. kontaktní telefon Uživatele;

3.2.3. e-mail Uživatele.

3.3. MTRobot chrání údaje, které jsou automaticky předávány v procesu prohlížení reklamních jednotek a při návštěvě stránek, na kterých je nainstalován statistický skript systému („pixel“):

 • IP adresa;
 • informace z cookies;
 • informace o prohlížeči (nebo jiném programu poskytujícím přístup k zobrazování reklam);
 • přístupová doba;
 • adresa stránky, na níž je umístěna reklamní jednotka;
 • referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Vypnutí cookies může vést k nemožnosti přístupu k částem webových stránek MTRobot, které vyžadují autorizaci.

3.3.2. MTRobot sbírá statistická data o IP adresách jejich návštěvníků. Tyto informace se používají k identifikaci a řešení technických problémů, kontrole zákonnosti prováděných finančních plateb.

3.4. Jakékoli jiné osobní údaje, které nejsou uvedeny výše (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.), podléhají bezpečnému uchovávání a nešíření, s výjimkou případů stanovených v bodech 5.2. a 5.3. této Politiky ochrany osobních údajů.

 • ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

4.1. Správa webových stránek MTRobot může použít osobní údaje Uživatele k těmto účelům:

4.1.1. Identifikace Uživatele zaregistrovaného na webových stránkách MTRobot, vyřízení objednávky a (nebo) dálkové uzavření kupní smlouvy na zboží s MTRobot.

4.1.2. Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizačním zdrojům webových stránek MTRobot.

4.1.3. Navázání zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání oznámení, žádostí tykajících se používání webových stránek MTRobot, poskytování služeb, zpracování žádostí a dotazů Uživatele.

4.1.4. Určení místa, kde se Uživatel nachází, pro zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům.

4.1.5. Potvrzení pravosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu k provedení nákupů v případě poskytnutí Uživatelem souhlasu s vytvořením účtu.

4.1.7. Informování Uživatele webových stránek MTRobot o stavu objednávky.

4.1.8. Zpracování a přijímání plateb, potvrzení daně nebo daňových úlev, nesouhlas s platbou, stanovení práva na získání úvěrové linky Uživatelem.

4.1.9. Poskytnutí Uživateli efektivní zákaznické a technické podpory v případě problémů spojených s používáním MTRobot.

4.1.10. Poskytnutí aktualizací produktů Uživateli s jeho souhlasem, speciálních nabídek, informací o cenách, rozesílání newsletterů a dalších informací jménem webových stránek MTRobot nebo jménem partnerů MTRobot.

4.1.11. Realizace reklamní činnosti se souhlasem Uživatele.

4.1.12. Poskytnutí Uživateli přístupu na webové stránky nebo servisy partnerů MTRobot k obdržení produktů, aktualizací a služeb.

 • ZPŮSOBY A LHŮTY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele probíhá bez časových omezení, jakýmikoliv zákonem dovoleným způsobem, včetně zpracování v informačních systémech osobních údajů za použití automatizačních prostředků nebo bez použití těchto prostředků.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa webových stránek je oprávněna předávat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním institucím, telekomunikačním operátorům, a to výhradně za účelem vyřízení objednávky Uživatele provedené na webových stránkách MTRobot, včetně dodání zboží.

5.3. Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným orgánům veřejné moci pouze z důvodů a způsobem stanoveným zákonem.

5.4. V případě ztráty nebo vyzrazení osobních údajů je Správa webových stránek povinna informovat Uživatele o ztrátě nebo vyzrazení jeho osobních údajů.

5.5. Správa webových stránek je povinna zajistit nezbytná organizační a technická opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů Uživatele před jejich neoprávněným nebo nahodilým zpřístupněním, zničením, změnou, zablokováním, kopírováním, šířením a dalšími protiprávními jednáními třetích osob.

5.6. Správa webových stránek zajistí společně s Uživatelem veškerá nezbytná opatření k zamezení ztrát nebo jiných negativních důsledků způsobených ztrátou nebo vyzrazením osobních údajů Uživatele.

 • POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Uživatel je povinen:

6.1.1. Poskytnout informace o osobních údajích nezbytné k používání webových stránek MTRobot.

6.1.2. Aktualizovat, doplnit poskytnuté informace o osobních údajích v případě změny těchto informací.

6.2. Správa webových stránek je povinna:

6.2.1. Používat tyto informace pouze pro účely uvedené v odst. 4 této Politiky ochrany osobních údajů.

6.2.2. Zajistit zachování důvěrných informací v tajnosti, nevyzrazovat osobní údaje poskytnuté Uživatelem bez předchozího písemného souhlasu Uživatele a tyto neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat a nezpřístupňovat jakýmkoliv jiným způsobem, s výjimkou případů uvedených v odst. 5.2. a 5.3. této Politiky ochrany osobních údajů.

6.2.3. Zajistit bezpečnostní opatření na ochranu důvěrnosti osobních údajů Uživatele způsobem běžně používaným k ochraně těchto informací ve stávající obchodní praxi.

6.2.4. Zablokovat osobní údaje tykající se příslušného Uživatele ve chvíli, kdy o to požádá Uživatel nebo jeho zákonný zástupce nebo oprávněný orgán na ochranu práv subjektů osobních údajů pro kontrolní období, v případě zjištění nepravdivých osobních údajů nebo protiprávních jednání.

 • ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Správa webových stránek nezodpovídá za ztrátu nebo vyzrazení důvěrných informací, pokud tyto důvěrné informace:

7.1.1. Se staly veřejně známými před jejich ztrátou nebo vyzrazením.

7.1.2. Byly získány od třetí strany před jejím obdržením Správou webových stránek.

7.1.3. Byly zveřejněny se souhlasem Uživatele.

 1. JINÁ USTANOVENÍ

8.1. Správa webových stránek je oprávněna měnit tuto Politiku ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

8.2. Nová Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na webových stránkách MTRobot, není-li novým zněním Politiky ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

8.3. Pro veškeré návrhy nebo dotazy týkající se této Politiky ochrany osobních údajů lze využít kontaktů uvedených na webových stránkách MTRobot.